Ježíš Kristus svým vzkříšením přemohl smrt. Radostně ho prosme:

Zůstaň s námi, Pane.

  1. Pane Ježíši Kriste, cestou do Emauz ses připojil ke svým učedníkům, posiluj svou putující církev.
  2. Nedopouštěj, aby tvoji věřící byli váhaví uvěřit, rozmnož naši víru, abychom vyznávali, že jsi vítěz nad smrtí.
  3. Pohlédni vlídně na ty, kdo tě na životní cestě nepoznali, a zjev se jim sám, aby tě přijali jako Spasitele.
  4. Svým křížem jsi všechny lidi usmířil a povolal k jednotě, uděl všem národům jednotu a pokoj.
  5. Soudce živých i mrtvých, odpusť hříchy zemřelým, kteří v tebe uvěřili.

Pane Ježíši Kriste, svou smrtí a svým vzkříšením jsi nás vysvobodil ze hříchu; prosíme, tě dej, ať je naše svoboda v tobě úplná. Neboť ty žiješ a vládneš na věky. Amen.