Blog farnosti

Modlitba věřících - přímluvy na neděli

Modlitba věřících - přímluvy na neděli

3. neděle, cyklus A - 22. ledna 2023

Ježíš procházel zemí, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. V naději tohoto Božího jednání přednesme Pánu své modlitby:

Číst dál
Vyslaní noví nemocniční kaplani - včetně farnice Eleny Fajstavrové

Vyslaní noví nemocniční kaplani - včetně farnice Eleny Fajstavrové

Církve v rámci Týdne za jednotu křesťanů vyslaly do služby nové nemocniční kaplany. Rozhovor s Mons. Pavlem Rouskem.

Číst dál
Katolický týdeník 3

Katolický týdeník 3

Více v digitální verzi KT s nově upravenou a čtenářsky přívětivou grafikou. K dispozici je na adrese katyd.cirkev.cz. Lze jej číst z počítačů, tabletů i mobilních telefonů. Digitální KT je součástí portálu Církev.cz – společného projektu ČBK, Katolického týdeníku a Karmelitánského nakladatelství.

Číst dál
Modlitba věřících - přímluvy na neděli

Modlitba věřících - přímluvy na neděli


Modlitba věřících - 2. neděle v mezidobí, cyklus A - 15. 1. 2023
Bůh nám touží darovat milost a pokoj. S důvěrou mu svěřme místa, která potřebují Boží milost:

Číst dál
Modlitba věřících

Modlitba věřících

Svátek Křtu Páně, cyklus A - 8. 1. 2023

Jan Křtitel dosvědčil o Kristu: „To je Syn Boží.“ S důvěrou svěřme Bohu skrze Krista v Duchu svatém starosti, které sužují nás i svět.

Číst dál
Přímluvy

Přímluvy

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 

Bratři a sestry, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus se stal člověkem, aby nám lidem daroval nový život. Volejme tedy s důvěrou:

Číst dál
koncert "Rybova vánočni mše"

koncert "Rybova vánočni mše"

Koncert Rybova vánoční mše a rozdávání Betlémského světla

Přímluvy

Přímluvy

3. neděle adventní

Bůh povzbuzuje svůj lid, aby neztrácel naději. Proto mu s důvěrou svěřme své prosby:

Číst dál
Adventní spiritálová mše

Adventní spiritálová mše

Adventní spirituálová mše - Radujte se bratři, neboť je blízko Pán !

Číst dál
PŘÍMLUVY - MODLITBA VĚŘÍCÍCH

PŘÍMLUVY - MODLITBA VĚŘÍCÍCH

1. neděle adventní, cyklus A

Na počátku posvátné doby adventní volejme k tomu, který byl, který je a který přijde: Pane, smiluj se.

Číst dál
"Rodinný rituál" - závěr cyklu o eucharistii

"Rodinný rituál" - závěr cyklu o eucharistii

S radostí Vás chci pozvat na setkání nad nejkrásnějším tématem a tím je slavení eucharistie. 

Číst dál
Koncerty Trutnovského adventu

Koncerty Trutnovského adventu

sobota 3. 12. 18:00
PRAVDA JDE PROTI STRACHU
pozdně středověká a raně renesanční hudba v Čechách v podání skupiny staré hudby Castanea
 
sobota 10. 12. 18:00
Telemann, Molter, Graupner, Koutník
Bona nota, Krkonošské Collegium Musicum
řídí Daniel Chráska
 
sobota 17. 12. 18:00
350. výročí úmrtí Heinricha Schütze
Ensemble Reginaegradecensis, La Bilancetta, Krkonošské Collegium Musicum,
řídí Vlastimil Kovář
 
pondělí 26. 12. 16:00
tradiční Svatoštěpánský koncert
J. S. Bach a vánoční písně z barokních kancionálů
Míša Sablíková – zpěv, flétny, lesní roh,
Martin Matyska – varhany
Vstupné: dospělí 200 Kč, senioři, žáci a studenti do 26 let 100 Kč
Pořádá Martin Matyska ve spolupráci s Městem Trutnovem, Arciděkanstvím Trutnov a místní organizací KDU-ČSL Trutnov.

Nedělní přímluvy na Krista Krále

Nedělní přímluvy na Krista Krále

Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky

Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek (viz níže) navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Podmínky k získání odpustků od 25.10. do 31.10. jsou stejné, jako v týdnu od 1.11. do 8.11.

Co jsou odpustky?

O odpustcích pojednává Katechismus katolické církve v článcích 1471 - 1479 a 1498. V článku 1471 se píše, že nauka a praxe odpustků je v církvi úzce spojena s účinky svátosti pokání (zpovědi).

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých.

Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým.

Článek 1479 potom hovoří o přivlastnění odpustků duším v očistci: Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2022

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel

Papežských misijních děl v České republice

Dary na Misijní neděli můžete zasílat na číslo 72 540 444/2700, VS 10.

Děkujeme!

12