Odpovědnost, kterou všichni neseme za církev a za svět, vložme teď do společné modlitby a volejme:  

Pane, smiluj se.

  1. Prosme za všechny, kdo vyznávají Ježíše jako Syna Božího a byli s ním spojeni křtem.
  2. Prosme za papeže a biskupy: ať moudře užívají svěřenou moc ke službě církvi a její jednotě.
  3. Prosme za celé národy i rodiny a jednotlivé lidi, kteří touží po míru, spravedlnosti, lásce a pokojném soužití.
  4. Prosme za pokoření těch, kdo utlačují druhé a protiprávně jim berou svobodu, a prosme za oběti totalitních režimů.
  5. Prosme za lidi, kteří snášejí tělesné utrpení, protože jsou nemocní nebo postižení, a prosme i za ty, kdo mají nemocnou duši.
  6. Prosme za ty, kterým chybí zázemí a bezpečí domova, a za ty, kdo nemají práci a střechu nad hlavou.
  7. Prosme za našeho biskupa Jana, za naše farní společenství, za okolní farnosti a sbory jiných křesťanských církví, které žijí v našem kraji.

Pane, tvá přízeň trvá navěky, proto neopouštěj dílo svých rukou. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.