1. neděle adventní, cyklus A

27. 11. 2022

Na počátku posvátné doby adventní volejme k tomu, který byl, který je a který přijde: Pane, smiluj se.

  1. Posiluj naději a bdělost svého lidu, aby kvůli vezdejším jistotám a starostem nezapomínal vyhlížet tebe, přicházejícího ve slávě.
  2. Napomáhej pokřtěným k aktivnější účasti na tvém kněžském, prorockém a královském poslání.
  3. Žehnej novým katechumenům, ať kráčejí ve tvém světle a dojdou plné účasti na životě církve.
  4. Také lidem hledajícím a těm, kdo dar víry nemají, dej pocítit svou blízkost, aby se ti sami přiblížili.
  5. Prosíme za lidstvo a rodiny národů, ať odloží své zbraně a boje, útočnost přetaví v lásku, sobectví ve vzájemnou spolupráci.
  6. Všechny, které v těchto dnech trápí nemoci, smutky, osamělost a následky vlastních vin, potěš svým světlem a slitovností.
  7. Pomáhej i nám, tvořícím toto společenství, ať je pro nás advent příležitostí zastavit se a ztišit, obnovit a prohloubit osobní vztah k tobě, připravit se k oslavám tvého vtělení.

Vyslyš nás, Pane Ježíši Kriste, ať vyzbrojeni tvou milostí odkládáme, co je zlé, a jdeme ti vstříc; který žiješ a vládneš na věky věků. Amen.